Διευκρινήσεις επί ερωτημάτων στην υπ’ αριθμ. 353/23 διακήρυξη με α/α ΕΣΗΔΗΣ 183710 για την «Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων και σταθμών φόρτισης για της ανάγκες του Δήμου»- ΤΜΗΜΑ 5

Αναρτήθηκε στις 8 Μαρτίου, 2023, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Σχετ: Τα από 01.03.2023 και 03.03.2023 μηνύματα μέσω της Επικοινωνίας του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.