Διευκρινήσεις επί ερωτημάτων στην υπ’ αριθμ. 353/23 διακήρυξη με α/α ΕΣΗΔΗΣ 183711 για την «Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων και σταθμών φόρτισης για της ανάγκες του Δήμου»- ΤΜΗΜΑ 6

Αναρτήθηκε στις 13 Απριλίου, 2023, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις επί ερωτημάτων στην υπ’ αριθμ. 353/23 διακήρυξη με α/α ΕΣΗΔΗΣ 183711 για την «Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων και σταθμών φόρτισης για της ανάγκες του Δήμου»- ΤΜΗΜΑ 6

Σχετ: Τα από 07.04.2023 και 10.04.2023 μηνύματα μέσω της Επικοινωνίας του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

Επισυναπτόμενα