Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης

Αναρτήθηκε στις 4 Μαΐου, 2023, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16) για το Υποέργο 1 «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης», του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 9425/2021/29-06-2022 (ΑΔΑ: ΩΔ9Γ46ΜΤΛ6-ΡΔΩ)

Δείτε περισσότερα στα επισυναπτόμενα