Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης (άρθρο 221 παρ. 10 του Ν.4412/2016) για το έργο με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», Αρ. Μελ. 54/2019, προϋπολογισμού 174.675,39€ με Φ.Π.Α.»

Αναρτήθηκε στις 26 Μαρτίου, 2021, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης  προτίθεται:

α) να προβεί σε δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», Αρ. Μελ. 54/2019, προϋπολογισμού 174.675,39€ με Φ.Π.Α.».

 

Επισυναπτόμενα