Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης

Αναρτήθηκε στις 11 Νοεμβρίου, 2022, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης
Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16) για την ανάθεση των υπηρεσιών «Εκπόνησης Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης» με το κριτήριο ανάθεση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και εκτιμώμενη αξία 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 60.000,00 ΦΠΑ : 14.400,00€). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov με σφραγισμένες προσφορές σε δύο στάδια, οι οποίες θα
υποβληθούν ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις διατάξεις περί ηλεκτρονικών διαγωνισμών της σχετικής Κ.Υ.Α με αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021)