Ενεργειακή αναβάθμιση στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων

Αναρτήθηκε στις 30 Ιουλίου, 2021, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων», αρ. μελ. 99/2013, C.P.V.: 45214210-5 σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 27 του ν. 4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η εκτιμώμενη αξία των δημοπρατούμενων εργασιών είναι 383.485,10€ (συμπεριλαμβανομένων δαπάνης εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) & 92.036,42 € Φ.Π.Α. 24 %, ήτοι σύνολο 475.521,52 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με προϋπολογισμό 249.543,10€ και β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με προϋπολογισμό 128.029,64 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτων).