Ενίσχυση Μικροκινητικότητας Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Αναρτήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου, 2023, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την «Ενίσχυση Μικροκινητικότητας Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 370.251,6€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Η προς εκτέλεση σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.