ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ

Αναρτήθηκε στις 20 Μαΐου, 2021, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί  στην ανάθεση « Eνοικίαση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων »  στα  πλαίσια των εξόδων διοργάνωσης αθλητικών δραστηριοτήτων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος – γρ.6  , τις προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο με πρωτόκολλο, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη  27-05-2021 και ώρα 11:30 π.μ..

Ο τελικός ανάδοχος θα προσκομίσει τα εξής :

  • Ποινικό μητρώο ή Y/Δ για ποινικό μητρώο (αν πρόκειται για εταιρία τα μέλη ΑΕ ή οι διαχ/τες ΟΕ)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ ότι δεν απασχολείται προσωπικό ( και αν πρόκειται για ατομική επιχείρηση και από το Ταμείο σας ότι δεν οφείλεται ασφαλιστικές εισφορές)
  • Φορολογική ενημερότητα
  • Αν πρόκειται για εταιρία , πιστοποιητικό εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ πρόσφατο (30 εργάσιμων ημερών).

 

Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα:

Χαρίση Αφροδίτη (τηλ.2310725775)

Μητσού Κυριακή (τηλ. 2313.313643)