ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΜΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΤΟΥΣ 2021

Αναρτήθηκε στις 31 Μαΐου, 2021, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/ 24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση των υπηρεσιών «Φιλοξενίας ΑΜΕΑ του δήμου σε κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο έτους 2021», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής και ενδεικτικό προϋπολογισμό 40.462,50€ πλέον ΦΠΑ 13% & 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 46.167,71€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Φιλοξενία παιδιών ΑΜΕΑ, εκτιμώμενης αξίας 40.462,50€ πλέον ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, με διεύθυνση Πατρ.Γρηγορίου Ε’ αρ.12, στον 2ο όροφο, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 09/06/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 09:00π.μ και λήξης 09:30 π.μ. στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο.