«ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ/ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ»

Αναρτήθηκε στις 11 Μαρτίου, 2024, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» CPV: 45212212-5 Κατασκευαστικές εργασίες για κολυμβητήριο με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής Εκτιμώμενης αξίας 25.806.451,61 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24) που θα διεξαχθεί σύμφωνα: με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΠΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ, ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΞΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ Α/Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ 204104 (http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/result_search_page.jspx)