ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ (Αρ. Μελ.: 15/2022)

Αναρτήθηκε στις 10 Μαΐου, 2022, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», αρ. μελ. 15/2022, C.P.V.: 45212300-9 σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 27 του ν. 4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η εκτιμώμενη αξία των δημοπρατούμενων εργασιών είναι 693.548,39 € (συμπεριλαμβανομένων δαπάνης εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) & 166.451,61 € Φ.Π.Α. 24 %, ήτοι σύνολο 860.000,00ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με προϋπολογισμό 338.149,63 € και β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με προϋπολογισμό 344.767,33 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτων).