ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ12 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”

Αναρτήθηκε στις 19 Απριλίου, 2021, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί  στην απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσίας για την «Προετοιμασία φακέλου για την υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση ΑΤ12 του προγράμματος “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” .

Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος – γρ.6  , τις προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο με πρωτόκολλο, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή  23-04-2021 και ώρα 11:00 π.μ..

Μαζί με το έντυπο της προσφοράς , οι ενδιαφερόμενοι πρέπει νε προσκομίσουν:

  • Ποινικό μητρώο ή Υ/Δ για ποινικό μητρώο (αν πρόκειται για εταιρία τα μέλη ΑΕ ή οι διαχ/τες ΟΕ)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ ότι απασχολείται ή όχι προσωπικό ( και αν πρόκειται για ατομική επιχείρηση και από το Ταμείο σας ότι δεν οφείλεται ασφαλιστικές εισφορές)
  • Φορολογική ενημερότητα
  • Αν πρόκειται για εταιρία , πιστοποιητικό εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ πρόσφατο (30 εργάσιμων ημερών όπου αναφέρονται αναλυτικά τα ονόματα των εκπροσώπων).
  • Αν η τεχνική έκθεση αναφέρει ειδικούς όρους και πιστοποιητικά να προσκομίσετε και αυτά.

 

Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα:

Φωτέα Κατερίνα (τηλ.2313.300913)

Μητσού Κυριακή (τηλ. 2313.313643)