ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ SOCIAL MEDIA MANAGMENT & SOCIAL MEDIA ADVERTISING

Αναρτήθηκε στις 28 Απριλίου, 2021, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί
Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί  στην «Παροχή υπηρεσιών social media management & social media Advertising » με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος – γρ.6  , τις προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο με πρωτόκολλο, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 6 Μαΐου 2021 και ώρα 11:30 π.μ.. Μαζί με την προσφορά παρακαλώ να προσκομίσετε  και τα εξής:
  1. Ποινικό μητρώο ή Υ/Δ για ποινικό μητρώο (αν πρόκειται για Ο.Ε. κ.α.  για τους εταίρους και για  Α.Ε. για τα μέλη του Δ.Σ. ).
  2. Φορολογική ενημερότητα της εταιρίας.
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρίας (αν είναι ατομική επιχ/ση και ασφαλιστική ενημερότητα από το Ταμείο σας ότι δεν οφείλετε εισφορές).
  4. Aν πρόκειται για εταιρία και πιστοποιητικό εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ πρόσφατο (30 εργάσιμων ημερών που να αναφέρονται ονομαστικά οι εκπρόσωποι της εταιρίας).
  5. Αν το ζητάει η Τεχνική έκθεση να προσκομίσετε και τα ανάλογα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις.
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα: Κόγκας Κωνσταντίνος (τηλ. 2313.313694) Μητσού Κυριακή  (τηλ.2313.313643)