Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης

Αναρτήθηκε στις 1 Ιουλίου, 2021, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση των υπηρεσιών «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Αμπελοκήπων -Μενεμένης», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής για το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου και ενδεικτικό προϋπολογισμό 48.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 59.520,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.