ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

Αναρτήθηκε στις 31 Οκτωβρίου, 2022, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ο δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης ενδιαφέρεται να αναθέσει με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2 περ. α’ του ν.4412/16, για την ανάθεση του τμήματος Ε: Προμήθεια και παροχή υπηρεσιών επισκευής ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ για το οποίο δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά στα πλαίσια του διαγωνισμού άνω των ορίων για την σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων και μηχ/των έργων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης»