ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ)

Αναρτήθηκε στις 24 Μαΐου, 2021, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί  στην ανάθεση

« Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού-(όργανα γυμναστικής)  » με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος – γρ.6  , τις προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο με πρωτόκολλο, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα  31-05-2021και ώρα 11:00 π.μ..

Ο τελικός ανάδοχος θα προσκομίσει τα εξής:

  • Ποινικό μητρώο ή Υ/Δ για ποινικό μητρώο (αν πρόκειται για εταιρία τα μέλη ΑΕ ή οι διαχ/τες ΟΕ)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ ότι δεν απασχολείται προσωπικό ( και αν πρόκειται για ατομική επιχείρηση και από το Ταμείο σας ότι δεν οφείλεται ασφαλιστικές εισφορές)
  • Φορολογική ενημερότητα της εταιρίας
  • Αν πρόκειται για εταιρία , πιστοποιητικό εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ πρόσφατο (30 εργάσιμων ημερών).
  • Αν η τεχνική έκθεση αναφέρει ειδικούς όρους και πιστοποιητικά να προσκομίσετε και αυτά.

 

Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα:

Θαλής Θεοδωρίδης (τηλ.2310.725775

Μητσού Κυριακή (τηλ. 2313.313643)