ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Αναρτήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου, 2021, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

23/2/2021

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί  στην ανάθεση  «Προμήθεια χρωμάτων » με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος – γρ.6, τις προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο με πρωτόκολλο, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα  01-03-2021και ώρα 11:30 π.μ..

Ο τελικός ανάδοχος θα προσκομίσει τα εξής:
1)    Ποινικό μητρώο ή Υ/Δ για ποινικό μητρώο (αν πρόκειται για εταιρία τα μέλη ΑΕ ή οι διαχ/τες ΟΕ)
2)    Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ ότι δεν απασχολείται προσωπικό ( και αν πρόκειται για ατομική  επιχείρηση και από το Ταμείο σας ότι δεν οφείλεται ασφαλιστικές εισφορές)
3)    Φορολογική ενημερότητα της εταιρίας
4)    Αν πρόκειται για εταιρία , πιστοποιητικό εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ πρόσφατο (30 εργάσιμων ημερών).
5)    Αν η τεχνική έκθεση αναφέρει ειδικούς όρους και πιστοποιητικά να προσκομίσετε και αυτά.

Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα:
Βασιλειάδης Γιάννης (τηλ.2313.300947)
Μητσού Κυριακή (τηλ. 2313.313643)

Τεχνική έκθεση