ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ (ΣΚΟΥΠΕΣ)

Αναρτήθηκε στις 12 Νοεμβρίου, 2020, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

12/11/2020

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί  στην «Προμήθεια ειδικών σαρώθρων (σκούπες) » (τμήματα 7-8 της μελ. 12-2020) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος – γρ.6, τις προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο με πρωτόκολλο, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 18-11-2020 και ώρα 11:30 π.μ.. Μαζί με την προσφορά παρακαλώ προσκομίστε  τα εξής:
1)  Ποινικό μητρώο ή φωτ/πια ΑΔΤ
2)  Φορολογική ενημερότητα της εταιρίας.
3)  Ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρίας
4)  Aν πρόκειται για εταιρία και αναλυτικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ πρόσφατο (30 εργάσιμων ημερών ).
5)  Όσες βεβαιώσεις, άδειες, Υ/Δ κλπ  αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση.
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα: Σαρακατσιάνου Γεωργία  για την τεχνική έκθεση (τηλ. 2310.724621), Μητσού Κυριακή για τν διαδικασία της ανάθεσης (τηλ.2313.313643)
Τεχνική έκθεση
Έντυπο προσφοράς