Προμήθεια ενός ηλεκτροκίνητου οχήματος μεταφοράς φορτίου και δύο φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και υλικών εγκατάστασης αυτών

Αναρτήθηκε στις 28 Μαΐου, 2021, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης
Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16 «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/ 24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), με σφραγισμένες προσφορές για την
«Προμήθεια ενός ηλεκτροκίνητου οχήματος μεταφοράς φορτίου και δύο φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και υλικών
εγκατάστασης αυτών» με το κριτήριο ανάθεση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 49.680,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς
ΦΠΑ: € 40.064,52 ΦΠΑ : 9.615,48 €) και υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: