ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αναρτήθηκε στις 30 Δεκεμβρίου, 2020, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

30/12/2020

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής για τις ανάγκες του Καλλιτεχνικού Σχολείου του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής και ενδεικτικό προϋπολογισμό 18.590,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 23.051,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Περίληψη Διακήρυξης
Διακήρυξη
Τεχνική έκθεση
ΕΕΕΣ/ ΤΕΥΔ(pdf)
ΕΕΕΣ/ ΤΕΥΔ(xml)