ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 4ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ”

Αναρτήθηκε στις 28 Δεκεμβρίου, 2021, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/ 24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), για την «Προμήθεια εξοπλισμού του έργου «Αναβάθμιση αύλειου χώρου 4ου Γυμνασίου Αμπελοκήπων» με το κριτήριο ανάθεση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.