ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021- 2023»

Αναρτήθηκε στις 6 Μαΐου, 2021, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 4412/16 για την «Προμήθεια
φυσικού αερίου για τον δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης και των νομικών του προσώπων» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 955.616,41€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 901.524,91€ ΦΠΑ : 54.091,49€) και υποδιαιρείται σε πέντε (5) τμήματα ήτοι:
Τμήμα 1: Προμήθεια φυσικού αερίου για το Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, με εκτιμώμενη αξία 447.574,21€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 422.239,82€, ΦΠΑ: 25.334,39€).