Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων και σταθμών φόρτισης για τις ανάγκες του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης

Αναρτήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, 2023, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) για την «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων και σταθμών φόρτισης για τις ανάγκες του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης», υποέργο 1 του Έργου : «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων και σταθμών φόρτισης για τις ανάγκες του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης», στον Άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους», του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 9307/2021/02-03-2022 (ΑΔΑ: 9ΒΝΙ46ΜΤΛ6-4ΟΛ).