Προμήθεια και τοποθέτηση κλειδαριών, λουκέτων, και λοιπών συναφών ειδών

Αναρτήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου, 2021, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

15/2/2021

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, ενδιαφέρεται για την προμήθεια και τοποθέτηση κλειδαριών, λουκέτων, και λοιπών συναφών ειδών  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος – γρ.6, τις οικονομικές τους προσφορές,  σε σφραγισμένο φάκελο με πρωτόκολλο, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 18-02-2021 και ώρα 11:30 π.μ..
Ο τελικός ανάδοχος θα προσκομίσει τα  εξής:
1)    Ποινικό μητρώο ή  Υ/Δ  για ποινικό μητρώο (για όλα  τα μέλη ΔΣ αν πρόκειται για ΑΕ και για τους διαχειριστές αν πρόκειται για Ο.Ε.).
2)    Φορολογική ενημερότητα της εταιρίας.
3)    Ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρίας και ατομική (αν πρόκειται για ατομική επιχείρηση) .
4)    Αν πρόκειται για εταιρία , πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης  από το ΓΕΜΗ πρόσφατο (30 εργάσιμων ημερών). Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα:    Κυριακή Μητσού (τηλ. 2313.313643)

Τεχνική έκθεση

Έντυπο προσφοράς

Υπεύθυνη Δήλωση περί Ποινικού Μητρώου