Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας

Αναρτήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου, 2023, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 για την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής και εκτιμώμενη αξία 134.482,34€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 108.453,50€, ΦΠΑ 26.028,84€).