ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΝΟ, ΤΑΜΠΛΟ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Αναρτήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου, 2021, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

17/2/2021

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, ενδιαφέρεται για την προμήθεια πανό, ταμπλό και ενημερωτικών πινακίδων  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος – γρ.6, τις οικονομικές τους προσφορές,  σε σφραγισμένο φάκελο με πρωτόκολλο, το αργότερο μέχρι την Τρίτη  23-02-2021 και ώρα 11:30 π.μ..

Ο τελικός ανάδοχος θα προσκομίσει τα  εξής:
1)    Ποινικό μητρώο ή  Υ/Δ  για ποινικό μητρώο (για όλα  τα μέλη ΔΣ αν πρόκειται για ΑΕ και για τους διαχειριστές αν πρόκειται για Ο.Ε.).
2)    Φορολογική ενημερότητα της εταιρίας.
3)    Ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρίας.
4)    Αν πρόκειται για εταιρία , πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης  από το ΓΕΜΗ πρόσφατο (30 εργάσιμων ημερών).

Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα:
Αφροδίτη Χαρίση (για την τεχνική έκθεση) (τηλ.2310.725775)
Κυριακή Μητσού (για την διαδικασία της ανάθεσης) (τηλ. 2313.313643)

Τεχνική έκθεση
Υπεύθυνη Δήλωση
Έντυπο προσφοράς