ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ COVID-19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

Αναρτήθηκε στις 13 Απριλίου, 2023, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης Επαναπροκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16) για την «Προμήθεια Συστήματος ανίχνευσης θερμοκρασίας σώματος σε πραγματικό χρόνο για την καταπολέμηση της πανδημίας του COVID – 19» τμήμα 1 του Υποέργου 2 «Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για την καταπολέμηση της πανδημίας του COVID – 19 στο Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης», της Πράξης η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»