ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

Αναρτήθηκε στις 6 Νοεμβρίου, 2023, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τον δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης» με κριτήριο ανάθεσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί της νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή της περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (για τα υγρά καύσιμα) και την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (για τα λιπαντικά).

Δείτε περισσότερα στα επισυναπτόμενα