Πρόσκληση Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια Εξοπλισμού του Έργου: Αναβάθμιση αύλειου χώρου 4ου Γυμνασίου Αμπελοκήπων»

Αναρτήθηκε στις 6 Αυγούστου, 2021, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης προσκαλεί σε δημόσια διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών, για ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων στα πλαίσια υλοποίησης του ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού του Έργου: Αναβάθμιση αύλειου χώρου του 4ου Γυμνασίου Αμπελοκήπων», με το κριτήριο ανάθεση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 82.820,06 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός
χωρίς ΦΠΑ: € 66.790,37 ΦΠΑ : 16.029,69€)