ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Αναρτήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου, 2020, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

10/12/2020

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί  στην ανάθεση «Συντήρηση δαπέδων αθλητικών εγκαταστάσεων (πλαστικός χλοοτάπητας)» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος – γρ.6, τις προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο με πρωτόκολλο, το αργότερο μέχρι την Τρίτη  15-12-2020 και ώρα 11:30 π.μ..

Όσες βεβαιώσεις, άδειες, Υ/Δ κλπ  αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση.
Ο τελικός ανάδοχος θα προσκομίσει τα εξής:
1)    Ποινικό μητρώο (ή  φωτοτυπία ΑΔΤ για να το ζητήσει η Υπηρεσία –για όλα  τα μέλη ΔΣ αν πρόκειται για ΑΕ και για τους διαχειριστές αν πρόκειται για Ο.Ε.).
2)    Φορολογική ενημερότητα της εταιρίας.
3)    Ασφαλιστική ενημερότητα (μη οφειλής εισφορών από το ταμείο σας αν πρόκειται για ατομική επιχ/ση ) και για την ασφάλιση ή μη προσωπικού από τον ΕΦΚΑ.
4)    Αν πρόκειται για εταιρία , πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης  από το ΓΕΜΗ πρόσφατο (30 εργάσιμων ημερών).

Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα:Θαλής Θεοδωρίδης (τηλ.2310.725775) Μητσού Κυριακή (τηλ. 2313.313643)
Τεχνική έκθεση
Έντυπο προσφοράς