ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.

Αναρτήθηκε στις 13 Οκτωβρίου, 2022, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, ενδιαφέρεται για την υπηρεσία απομαγνητοφώνησης συνεδριάσεων Δ.Σ.  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να μας υποβάλλουν ή αποστείλουν σχετική οικονομική προσφορά  για την ανωτέρω ανάθεση στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος – γρ.6,  το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 21-10-2022 και ώρα 11:00 π.μ..

Και μαζί με την οικονομική προσφορά σας και  τα παρακάτω δικαιολογητικά :

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου (3μήνου). Η υποχρέωση αφορά :
  1. στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.) και Ι.Κ.Ε. ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών , τους διαχειριστές.

β)    στις περιπτώσεις ανωνύμων  εταιρειών (Α.Ε.) , τον Διευθ-ντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ)    σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, το νόμιμο εκπρόσωπο ή

Υπεύθυνη Δήλωση  Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει εις βάρος του οικονομικού φορέα τελεσίδικη απόφαση , για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1. Άρθ. 73 του Ν.4412/2016’

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται σε περίπτωση φυσικού προσώπου , από τον ίδιο και σε περίπτωση νομικού προσώπου , από τον νόμιμο εκπρόσωπο,

  • Φορολογική ενημερότητα της εταιρίας , σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της.
  • Ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρίας , σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της.
  • Αν πρόκειται για εταιρία , αναλυτικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ (30 εργάσιμων ημερών). Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα (π.χ. καταστατικά κλπ), συνοδευόμενα από Υ/Δ του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
  • Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά , αν απαιτούνται από την Τεχνική Έκθεση.

 

 

Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα:

Κυριακή Μητσού (για την διαδικασία της ανάθεσης) (τηλ. 2313.313643)

Επισυναπτόμενα