Υπηρεσίες διενέργειας επιτόπιας παροχής προληπτικών ιατρικών εργαστηριακών εξετάσεων (αιμοληψίας για ηπατίτιδα Α , Β & C ), σε δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Αναρτήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου, 2023, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται για τις  «Υπηρεσίες διενέργειας επιτόπιας παροχής προληπτικών ιατρικών εργαστηριακών εξετάσεων (αιμοληψίας για ηπατίτιδα Α , Β & C ), σε δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης» με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Παρακαλούμε να μας υποβάλλεται ή αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά  για την ανωτέρω ανάθεση μέχρι και την  Παρασκευή 10-02-2023 και ώρα 11:00 π.μ., στο Δημαρχιακό Μέγαρο 1ος όροφος, γραφείο 6   ή στο e-mail:k.mitsou@ampelokipi-menemeni.gr.

Mαζί με την οικονομική προσφορά σας παρακαλώ νa προσκομίσετε ή αποστείλετε και  τα παρακάτω :

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου (3μήνου). Η υποχρέωση αφορά :
  1. στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.) και Ι.Κ.Ε. ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών , τους διαχειριστές.

β)    στις περιπτώσεις ανωνύμων  εταιρειών (Α.Ε.) , τον Διευθ-ντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ)    σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, το νόμιμο εκπρόσωπο ή

Υπεύθυνη Δήλωση  Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει εις βάρος του οικονομικού φορέα τελεσίδικη απόφαση , για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1. Άρθ. 73 του Ν.4412/2016’

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται σε περίπτωση φυσικού προσώπου , από τον ίδιο και σε περίπτωση νομικού προσώπου , από τον νόμιμο εκπρόσωπο,

  • Φορολογική ενημερότητα της εταιρίας , σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της.
  • Ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρίας , σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της.
  • Αν πρόκειται για εταιρία , αναλυτικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ (30 εργάσιμων ημερών).

 

 

Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα:

Κυριακή Μητσού (τηλ. 2313.313643)

 

 

Επισυναπτόμενα