Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης (άρθρο 221 παρ. 10 του Ν.4412/2016) για το έργο με τίτλο: «Αναβάθμιση αύλειου χώρου 4ου Γυμνασίου Αμπελοκήπων»

Αναρτήθηκε στις 24/08/2021, στην κατηγορία Ενημέρωση Πολιτών

Ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης προτίθεται να προκηρύξει δημόσια ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αύλειου χώρου 4ου Γυμνασίου Αμπελοκήπων», με CPV: 45214200-2. Η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται σε 159.967,28 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%και βαρύνει τον Κ.Α. 64.7341.07 (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ).  Κριτήριο ανάθεσης είναι  η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά,  με βάση την τιμή (παρ. 2α άρθρο 95 του Ν.4412/2016). Το έργο κατατάσσεται στις κατηγορίες Οικοδομικών & Η/Μ έργων.