Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης (άρθρο 221 του Ν.4412/2016) για το έργο με τίτλο:«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ»

Αναρτήθηκε στις 19/10/2022, στην κατηγορία Ενημέρωση Πολιτών

Ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης προτίθεται να προκηρύξει δημόσια ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση πρασίνου Δημιουργία Πράσινης διαδρομής επί της οδού 28ης Οκτωβρίου Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης», με CPV: 45112730-1.Η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται σε 571.308,40 € (με ΦΠΑ) και βαρύνει τον ΚΑ 64.7341.12. Κριτήριο ανάθεσης είναι  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Το έργο κατατάσσεται στην A2  τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικών , Α1 τάξη και άνω  για έργα κατηγορίας Οδοποιίας, Α2 τάξης και άνω για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανογικών και Α1 τάξης και άνω για έργα κατηγορίας Πρασίνου.

     Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας, σε εφαρμογή  των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.