Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης για το έργο: «ANAKATAΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»

Αναρτήθηκε στις 17/12/2020, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης προτίθεται να προκηρύξει συνοπτικό διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης του έργου με τίτλο «ANAKATAΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» με CPV: 45212221-1. Η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται σε 42.463,49 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και βαρύνει τον Κ.Α. 30.7336.02 με ποσό 3,0 € για το έτος 2020 και το υπόλοιπο ποσό των 42.460,49 € βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2021.
 Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά,  με βάση την τιμή (παρ. 2α άρθρο 95 του Ν.4412/2016). Το έργο κατατάσσεται στην κατηγορία των Οικοδομικών Έργων. Καλούνται οι οικονομικοί φορείς με βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας Οικοδομικών.

Διαβάστε περισσότερα