Εγκρίθηκαν από την οικονομική επιτροπή του δήμου οι όροι διακήρυξης έργων του δήμου

Αναρτήθηκε στις 20/07/2021, στην κατηγορία Ενημέρωση Πολιτών

Με απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου εγκρίνονται οι όροι διακήρυξης δύο έργων πνοής για σχολεία του δήμου. Συγκεκριμένα εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης των έργων: (α) «Ενεργειακή αναβάθμιση στο 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 1ο ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων» και (β) «Ενεργειακή αναβάθμιση στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων».

Το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση στο 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 1ο ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων» είναι προϋπολογισμού 499.610,00 €, με εργολαβία μετά από ανοικτή διαδικασία, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και προβλέπεται να υλοποιηθούν οι εξής εργασίες:

Α) Προσθήκη θερμομόνωσης δώματος,

Β) τοποθέτηση νέων πιστοποιημένων κουφωμάτων και υαλοπινάκων υψηλής ενεργειακής απόδοσης,

Γ) τοποθέτηση συστήματος αντιστάθμισης εξωτερικής θερμοκρασίας για την αναβάθμιση της υφιστάμενης  

    εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης και

Δ) εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων χαμηλής κατανάλωσης.

Ε) Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Φ/Β συστήματος ονομαστικής ισχύος 10 kWp, το οποίο θα συνδεθεί με το δίκτυο της ΔΕΗ και συστήματος παρακολούθησης BEMS

Το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση 13ου Δημοτικού σχολείου Αμπελοκήπων» είναι προϋπολογισμού 475.521,52 €, με εργολαβία μετά από ανοικτή διαδικασία, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)και με το  έργο προβλέπεται να υλοποιηθούν οι εξής εργασίες:

Α) Προσθήκη θερμομόνωσης δώματος,

Β) τοποθέτηση νέων πιστοποιημένων κουφωμάτων και υαλοπινάκων υψηλής ενεργειακής απόδοσης,

Γ) τοποθέτηση συστήματος αντιστάθμισης εξωτερικής θερμοκρασίας για την αναβάθμιση της υφιστάμενης   

    εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης και

Δ) εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων χαμηλής κατανάλωσης.

Ε)Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Φ/Β συστήματος ονομαστικής ισχύος 10 kWp, το οποίο θα συνδεθεί με το δίκτυο της ΔΕΗ και συστήματος παρακολούθησης BEMS.