Ενημέρωση για την ανάρτηση σε δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια φωτιστικών νέας τεχνολογίας

Αναρτήθηκε στις 20/05/2021, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης προσκαλεί σε δημόσια διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών, για ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων στα πλαίσια υλοποίησης του ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας», με το κριτήριο ανάθεση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.525.071,02 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 2.036.347,60 ΦΠΑ : 488.723,42€)

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr στον σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική πλατφόρμα διαβουλεύσεων. Ειδικότερα. http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm;jsessionid=1SJLglCNK0BmtP8jQ1G524ysMp0jkNvQv7f5Mtz21QnxrTQ175j6!347286819?execution=e1s1 Ο κωδικός είναι 21DIAB000016851 και θα παραμείνει ενεργή για 15 ημέρες από τις 11/05/21

Επισυναπτόμενα