«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΔΑΒΑΚΗ -ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ-ΓΕΥΓΕΛΗ-ΠΛΑΣΤΗΡΑ»

Αναρτήθηκε στις 13/05/2021, στην κατηγορία Ενημέρωση Πολιτών

Ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης , μετά από χρόνια αιτήματα ( ήδη και πριν το 2010, για την διευθέτηση των όμβριων , την αναβάθμιση του πρασίνου ….) των κατοίκων Εργατικών Κατοικιών στην περιοχή  ΔΑΒΑΚΗ -ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ-ΓΕΥΓΕΛΗ-ΠΛΑΣΤΗΡΑ συνέταξε  μελέτη για την ανάπλαση της περιοχής.

Πέρα από την ενημέρωση που έγινε (έντυπα, Μ.Μ.Ε., ανακοινώσεις στις οικοδομές, παρουσίαση της μελέτης, Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κλπ), κρίνουμε σκόπιμη και την για μία ακόμη φορά ενημέρωση των κατοίκων, στο στάδιο της εκτέλεσης του έργου.

Υπέβαλε πρόταση για την «Αναβάθμιση πρασίνου περιοχής εργατικών κατοικιών Δαβάκη -Παπαφλέσσα-Γευγελή-Πλαστήρα» σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 6340 / 21/12/2017 Πρόσκλησης, με Κωδικό 073.6e του φορέα 2040113-Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ06 (Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 με κωδικό MIS 5016598 και συνολική δημόσια δαπάνη 2.187.744,38 ευρώ.