Κατασκευή περίφραξης γηπέδου Α. Καραφώτης» (Αρ. Μελ. 20/2020)

Αναρτήθηκε στις 10/04/2020, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο1 ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 83/2020 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ