Κλήρωση για την ανάδειξη τεχνικών μελών οριστικης επιτροπής παραλαβής έργου

Αναρτήθηκε στις 31/08/2021, στην κατηγορία Τεχνική Υπηρεσία

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, την Τρίτη 31.08.2021 κι ώρα 9:00 θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών μελών (τακτικών και αναπληρωματικών υπαλλήλων) που θα μετάσχουν στην Οριστική επιτροπή του ανωτέρω έργου. Συγκεκριμένα θα γίνει:

α)  κλήρωση για την ανάδειξη του προέδρου και του αναπληρωτή του (τουλάχιστον ο πρόεδρος δεν ορίζεται από υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας, άρθρο 170 του Ν. 4412/2016)

β) κλήρωση για την ανάδειξη δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών της παραπάνω επιτροπής.