ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ) ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2022

Αναρτήθηκε στις 21/04/2022, στην κατηγορία Προσλήψεις - Προκηρύξεις

  ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ) ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2022, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ :

  • 1  ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
  • 1  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (εκσκαφέα – φορτωτή)
  • 1 ΔΕ ΟΔΗΓΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ (με άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 10 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) , η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στο διαδικτυακό μας τόπο.  Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο απευθείας στη Διοικητική Υπηρεσία του Αποκεντρωμένου Τμήματος ΑΣΕΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (thessaloniki@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).  Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.