ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ) ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 3/2021

Αναρτήθηκε στις 20/08/2021, στην κατηγορία Προσλήψεις - Προκηρύξεις

Ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης  ανακοινώνει τα  αποτελέσματα κατάταξής των υποψηφίων  της αριθμ. ΣΟΧ3/2021 (17.191 , 6-08-2021) Ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας Σχολικών Μονάδων με σύμβαση ορισμένου χρόνου, πενήντα ενός (51) ατόμων μερικής απασχόλησης  πέντε (5)  ωρών ημερησίως.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερομένους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, ήτοι από Δεύτερα 23 Αυγούστου 2021 έως Τρίτη 24 Αυγούστου 2021. Η ένσταση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα από το Παράτημα της παρούσας ανακοίνωσης δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν  βαθμολογούμενα κριτήρια.

 Η αντίρρηση υποβάλλεται  ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: school.kath@ampelokipi-menemeni.gr.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ