ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Αναρτήθηκε στις 10/12/2020, στην κατηγορία Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί  στην ανάθεση
« Προμήθεια αθλητικών και γυμναστηριακών ειδών » με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος – γρ.6, τις προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο με πρωτόκολλο, το αργότερο μέχρι την Τρίτη  15-12-2020 και ώρα 11:30 π.μ..
Όσες βεβαιώσεις, άδειες, Υ/Δ κλπ  αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση.

Διαβάστε Περισσότερα…