ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Αναρτήθηκε στις 4/12/2020, στην κατηγορία Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί  στην ανάθεση «Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων για εξοπλισμό συνεργείων συντήρησης» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος – γρ.6, τις προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο με πρωτόκολλο, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα  07-12-2020 και ώρα 11:00 π.μ..
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα: Μπήττας Νίκος (τηλ. 2313.300942)
Τεχνική έκθεση