ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αναρτήθηκε στις 19/02/2021, στην κατηγορία Ενημέρωση Πολιτών

19/2/2021

Πρόσκληση για τη σύναψη Μίσθωσης έργου με δύο (2) εξωτερικούς ειδικούς συνεργάτες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) εκπαιδευτικής κατεύθυνσης για την υποστήριξη του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, στο πλαίσιο του έργου: «Roma Women transforming the educational systems around Europe through
their social and political Mobilization & RTransf», που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+.
Πρόσκληση
Αίτηση
Παράρτημα Γλωσσομάθειας
Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ