Πρόσληψη 18 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών

Αναρτήθηκε στις 9/03/2021, στην κατηγορία Προσλήψεις - Προκηρύξεις

14/6/2013

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

                              Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

ότι θα προβεί στην πρόσληψη συνολικά δέκα οκτώ (18) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα (καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού) του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, και πιο συγκεκριμένα:

–     3      ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ ΔΕ
–     3      ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΕ
–     1      ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΔΕ
–     1      ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ – ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΔΕ 
–     2      ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΔΕ
–     8       ΕΡΓΑΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ Α.Σ.Ε.Π. ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Πατρ. Γρηγορίου Ε΄  12, Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι, απευθύνοντάς την στο τμήμα Διοίκησης & Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ. Ματζιάρη Βάϊου (τηλ. επικοινωνίας: 2313313615, 2313313684, 2313313685, 2313313686 & 2313313687). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι:
από την 12η Ιουνίου 2013 έως και την 21η Ιουνίου 2013 – ώρες: 08.00 έως 14.00
       
                                                                                                        
                                                                                                       

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                      ΛΑΖΑΡΟΣ  ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1-2013…

Συνοπτικός κατάλογος απαραίτητων δικαιολογητικών…

Έντυπο αίτησης ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2…

Παράρτημα ΣΟΧ 21-3-2012…

Υπεύθυνη Δήλωση απασχόλησης τους τελευταίους 12 μήνες…