Πρόσληψη δέκα (10) ΕΡΓΑΤΩΝ -ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου

Αναρτήθηκε στις 25/11/2022, στην κατηγορία Προσλήψεις - Προκηρύξεις

Ο Δήμος Αμπελοκήπων – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

ότι θα προβεί στην πρόσληψη δέκα (10) ΕΡΓΑΤΩΝ -ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου.  

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).