Πρόσληψη εικοσιπέντε (25) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών

Αναρτήθηκε στις 29/06/2021, στην κατηγορία Προσλήψεις - Προκηρύξεις

ΕΛΗΞΕ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ο Δήμος Αμπελοκήπων – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

ότι θα προβεί στην πρόσληψη εικοσιπέντε (25) ατόμων των κάτωθι ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Πολεοδομίας -Καθαριότητας & Περιβάλλοντος του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης :

  • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (εκσκαφέα – φορτωτή)
  • 10 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (με άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 13 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:  Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12 – Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ. Μπούρα Σωτηρίου (τηλ. επικοινωνίας: 2313 313 684 – 5 – 6 – 7).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι : από την 30η Ιουνίου 2021 έως και την 09η Ιουλίου  2021.