ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ) ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2022

Αναρτήθηκε στις 25/08/2022, στην κατηγορία Προσλήψεις - Προκηρύξεις

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ) ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2022, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΟΣ (51) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΠΕΝΤΕ (5)  ΩΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ.