ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ) ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 3/2021

Αναρτήθηκε στις 26/08/2021, στην κατηγορία Προσλήψεις - Προκηρύξεις

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΟΣ (51) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΠΕΝΤΕ (5)  ΩΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ.